Crowdfunding Voorwaarden NL

Gebruikersvoorwaarden Participanten

Laatst gewijzigd op 30 juli 2014


1. Definities en toepassing

1.1 In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Chocodelic B.V.:
Beloten Vennootschap met volledige aansprakelijkheid Chocodelic B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan het Jacob Marisplein 11-B, 1058JC Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53116682.

Participant(en):
Iedere (rechts)persoon die (i) de website bezoekt, en/of (ii) door middel van Registratie inschrijft op dit Crowdfundingvoorstel voor het verrichten van Crowdfunding.

Crowdfundingvoorwaarden:
De tussen eigenaar en Participant overeengekomen respectievelijk overeen te komen voorwaarden (zoals onder andere het in het vooruitzicht gestelde rendement, financieringsbehoefte, looptijd van de inschrijfperiode, beloning voor een donatie, et cetera) met betrekking tot de Crowdfunding.
Het recht van Participanten als omschreven in artikel 2.

Gebruikersvoorwaarden: Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden.

Inschrijving of Inschrijven:
De handeling waarmee Participanten verklaren onder de Crowdfundingvoorwaarden een nader aangeduid geldbedrag op basis van het Crowdfundingvoorstel van Chocodelic B.V. beschikbaar te willen stellen ter realisatie van dit Crowdfundingvoorstel, eventueel aangevuld met de aanvullende Informatie.

Partijen: Chocodelic B.V. en Participanten gezamenlijk.


Algemene regels voor gebruik

1. Het is van belang dat Participant deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig doorneemt. Chocodelic B.V. raadt Participant aan om ten behoeve van de eigen administratie deze Gebruikersvoorwaarden te printen of op andere wijze te bewaren.

2. Verplichtingen Participant 

2.1 Participant is verplicht om, alvorens tot Crowdfunding over te gaan, zich goed op de hoogte te stellen van de Crowdfundingvoorwaarden.

2.2 Participant mag in totaal niet meer dan Ä 10.000,- Crowdfunden. Participant dient bij registratie aan Chocodelic B.V. informatie omtrent zijn kennis en ervaring met betrekking tot financiŽle producten op de door Chocodelic B.V. aangewezen manier te verstrekken. Indien Participant in totaal meer dan Ä 10.000,- Crowdfund zal Participant op eerste verzoek van Chocodelic B.V. terstond aanvullende informatie omtrent zijn kennis en ervaring verstrekken aan Chocodelic B.V..

2.3. Participant is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze Gebruikersvoorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van Chocodelic B.V. schaden of kunnen schaden.

3. Verplichtingen Chocodelic B.V.

3.1 De verplichtingen van Chocodelic B.V. zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.

4. Duur en beŽindiging, gevolgen beŽindiging, overeenkomst van Participanten.

4.1 Door Registratie en na acceptatie van deze overeenkomst wordt het Account van Participant aangemaakt voor 1 of 2 jaar, afhankelijk van de duur van de lening.

4.2.a. BeŽindiging is mogelijk door ieder van de Partijen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of in geval van ontbinding van de andere partij of beŽindiging van haar activiteiten;

b. BeŽindiging is mogelijk door ieder van Partijen indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van ťťn of meer van haar verplichtingen ingevolge de Gebruikersvoorwaarden en deze tekortkoming na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet is opgeheven;

c. BeŽindiging is mogelijk door Chocodelic B.V. in geval van schending door Participant van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden.

4.3 BeŽindiging op grond dit artikel 7 laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

4.4 Chocodelic B.V. is wegens beŽindiging van het Gebruiksrecht nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.


5 Vrijwaring en aansprakelijkheid

5.1 Hoewel door Chocodelic B.V. de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de werking crowdfunding, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Chocodelic B.V., haar medewerkers en de auteurs of redacteuren zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Participant op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

5.2 Chocodelic B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de website.

5.3 De totale aansprakelijkheid van Chocodelic B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruikersvoorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, en tot een maximaal bedrag van Ä 500,-. Aansprakelijkheid van Chocodelic B.V. voor indirecte schade, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande leden van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

6 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

6.1 Chocodelic B.V. zal de door Participant verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze Gebruikersvoorwaarden. De persoonsgegevens die Chocodelic B.V. vraagt met het oog op de identificatie van Participant en/of zijn vertegenwoordigers zullen door Chocodelic B.V. uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende (rechts)persoon.

6.2 Chocodelic B.V. zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens, met dien verstande dat er met betrekking tot de inschrijf-, account- en transactiegegevens maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze Gebruikersvoorwaarden een noodzaak voor bestaat.


7. Het is Participant niet toegestaan om in advertenties of andere media uitingen die zijn gericht op het algemene publiek gebruik te maken van de naam (namen) of logo(Ďs) van Chocodelic B.V..

8 Algemene bepalingen

8.1 Het is Chocodelic B.V. toegestaan om deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Chocodelic B.V. maakt in dat geval een nieuwe versie van deze Gebruikersvoorwaarden beschikbaar op de website.

8.2 Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig van kracht blijven.

8.3 Chocodelic B.V. is gerechtigd haar rechtsverhouding tot Participant over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde.

8.4 Aan de inhoud van de website wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar Chocodelic B.V. kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de website en/of de Diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

8.5 Op de rechtsverhouding van Participant met Chocodelic B.V. en op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam zal exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is.

8.6 Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar mail@chocodelic.nl.